Course curriculum

 • 1

  חוק הכבידה האוניברסלי ותאוצת הכובד

  • חוק הכבידה האוניברסלי - מבוא

  • תאוצת הכובד - מבוא

 • 2

  חוקי קפלר

  • החוק הראשון של קפלר

  • החוק השני של קפלר

  • החוק השלישי של קפלר

 • 3

  תנועת לווינים

  • תנועת לווינים - מבוא

  • תנועת לווינים - תרגיל דוגמא

 • 4

  אנרגיה פוטנציאלית כובדית

  • אנרגיה פוטנציאלית כובדית - מבוא

 • 5

  מהירות המילוט

  • מהירות המילוט - מבוא

 • 6

  אנרגיה כללית של לווין

  • אנרגיה כללית של לווין - מבוא

 • 7

  צפיפות של כוכב

  • צפיפות - מבוא

 • 8

  תרגילים בגרביטציה

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 1

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 2

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 3

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 4

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 5

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 6

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 7

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 8

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 9

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 10

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 11

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 12

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 13

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 14

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 15

  • תרגילים בגרביטציה - תרגיל 16

 • 9

  תרגילים מבחינות בגרות

  • בגרות קיץ 2009 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2014 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2015 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2017 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 6

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 6