Course curriculum

 • 1

  מבואות

  • מבוא א - מבוא כללי ומציאת קודקוד

  • מבוא ב - נקודות חיתוך עם הצירים

  • מבוא ג - תחומי עליה וירידה

  • מבוא ד - תחומי חיוביות ושליליות

  • מבוא ה - סרטוט פרבולה

  • מבוא ה - חישובי שטחים

  • מבוא ו - פתרון גרפי של אי שוויונות

 • 2

  תרגילים מהמאגר

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

  • תרגיל 17

  • תרגיל 18

  • תרגיל 19