Course curriculum

 • 1

  מבוא לטריגונומטריה במרחב

  • הגדרות ומשפטים - חלק א

  • הגדרות ומשפטים - חלק ב

  • הגדרות ומשפטים - חלק ג

  • חזרה על טריגונומטריה במישור

 • 2

  תיבה

  • מבוא לתיבה

  • תיבה - תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • תיבה - תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • תיבה - תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • תיבה - תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 4

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 1

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 2

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 3

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 4

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 5

  • תיבה - תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 6

 • 3

  מנסרה משולשת

  • מבוא למנסרה

  • מנסרה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • מנסרה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • מנסרה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • מנסרה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 4

  • מנסרה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 1

  • מנסרה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 2

  • מנסרה משולשת עפ פרמטרים - תרגיל 3

  • מנסרה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 4

 • 4

  פירמידה מרובעת

  • מבוא לפירמידה מרובעת

  • פירמידה מרובעת בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • פירמידה מרובעת בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • פירידה מרובעת בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • פירמידה מרובעת בלי פרמטרים - תרגיל 4

  • פירמידה מרובעת בלי פרמטרים - תרגיל 5

  • פירמידה מרובעת עם פרמטרים - תרגיל 1

  • פירמידה מרובעת עם פרמטרים - תרגיל 2

  • פירמידה מרובעת עם פרמטרים - תרגיל 3

  • פירמידה מרובעת עם פרמטרים - תרגיל 4

  • פירמידה מרובעת עם פרמטרים - תרגיל 5

 • 5

  פירמידה משולשת

  • מבוא לפירמידה משולשת

  • פירמידה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • פירמידה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • פירמידה משולשת בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • פירמידה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 1

  • פירמידה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 2

  • פירמידה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 3

  • פירמידה משולשת עם פרמטרים - תרגיל 4

 • 6

  זוויות ומרחקים

  • מבוא לזוויות ומרחקים

  • זוויות ומרחקים - תרגיל 1

  • זוויות ומרחקים - תרגיל 2

  • זוויות ומרחקים - תרגיל 3

 • 7

  גליל

  • מבוא לגליל

  • גליל בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • גליל בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • גליל בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • גליל עם פרמטרים - תרגיל 1

  • גליל עם פרמטרים - תרגיל 2

 • 8

  חרוט

  • מבוא לחרוט

  • חרוט בלי פרמטרים - תרגיל 1

  • חרוט בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • חרוט בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • חרוט בלי פרמטרים - תרגיל 4

  • חרוט בלי פרמטרים - תרגיל 5

  • חרוט עם פרמטרים - תרגיל 1

  • חרוט עם פרמטרים - תרגיל 2

  • חרוט עם פרמטרים - תרגיל 3