Course curriculum

 • 1

  ?איך עושים אינטגרל לפולינום

  • האינטגרל הלא מסויים - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 2

  ?איך משתמשים בשיטת הזיהוי

  • האניטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 3

  מציאת פונקציה קדומה לפי נגזרת ונקודה

  • מבוא למציאת פונקציה קדומה לפי נגזרת ונקודה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 4

  מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון או שיפוע

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

 • 5

  מציאת פונקציה קדומה כולל שימוש בשיטת הזיהוי

  • תרגיל במציאת פונקציה קדומה עם זיהוי

 • 6

  האינטגרל המסויים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 7

  חישוב שטחים רגילים

  • מבוא לחישוב שטחים

  • שטח רגיל - תרגיל 1

  • שטח רגיל - תרגיל 2

  • שטח רגיל - תרגיל 3

  • שטח רגיל - תרגיל 4

  • שטח רגיל - תרגיל 5

  • שטח רגיל - תרגיל 6

  • שטח רגיל - תרגיל 7

  • שטח רגיל - תרגיל 8

  • שטח רגיל - תרגיל 9

  • שטח רגיל - תרגיל 10

  • שטח רגיל - תרגיל 11

  • שטח רגיל - תרגיל 12

  • שטח רגיל - תרגיל 13

  • שטח רגיל - תרגיל 14

 • 8

  חישוב שטחים מורכבים

  • מבוא לשטחים מורכבים

  • שטח מורכב - תרגיל 1

  • שטח מורכב - תרגיל 2

  • שטח מורכב - תרגיל 3

 • 9

  חישוב שטחים בלי גרף נתון

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 10

  חישוב שטחים עם משיק

  • משיק דרך נקודה על גרף הפונקציה - תרגיל 1

  • משיק דרך נקודה על גרף הפונקציה - תרגיל 2

  • משיק דרך נקודה על גרף הפונקציה - תרגיל 3

  • משיק דרך נקודה על גרף הפונקציה - תרגיל 4

  • משיק בלי גרף נתון - תרגיל 1

  • משיק בלי גרף נתון - תרגיל 2

  • חישוב שטחים עם נורמל

  • משיק דרך נקודה שאינה על גרף הפונקציה - תרגיל 1

  • משיק דרך נקודה שאינה על גרף הפונקציה - תרגיל 2

  • משיק דרך נקודה שאינה על גרף הפונקציה - תרגיל 3

 • 11

  חישוב שטחים עם פרמטרים

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 1

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 2

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 3

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 4

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 5

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 6

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 7

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 8

  • שטחים עם פרמטרים - תרגיל 9

 • 12

  חישוב שטחים כולל שימוש בשיטת הזיהוי

  • חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי