Course curriculum

 • 1

  הרדיאן ותיאור גרפי של פונקציה טריגונומטרית

  • ?מה זה רדיאן

  • תיאור גרפי של פונקציה טריגונומטרית

 • 2

  פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 3

  נגזרות של פונקציות טריגונומטריות

  • נגזרת של סינוס

  • נגזרת של קוסינוס

  • נגזרת של טנגנס

 • 4

  משוואת משיק

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 5

  נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

 • 6

  חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 7

  חקירה מלאה בלי פיתול עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 8

  תרגילי הבעה באמצעות פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 9

  תרגילי חקירה שונים כולל פונקציה זוגית ואי-זוגית

  • תרגיל 1 - פונקציה זוגית ואי-זוגית

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 10

  נקודות פיתול ותחומי קעירות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 11

  חקירה מלאה כולל פיתול

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2