Course curriculum

 • 1

  מבוא כללי+חזרה על חוקי חזקות

  • מבוא

 • 2

  E פתרון משוואות עם

  • מבוא א

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • מבוא ג

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 3

  תחום הגדרה

  • מבוא

 • 4

  כללי גזירה

  • מבוא א

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • מבוא ג

  • תרגיל 1

  • מבוא ד

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 5

  משיק

  • ללא פרמטרים - תרגיל 1

  • ללא פרמטרים - תרגיל 2

  • ללא פרמטרים - תרגיל 3

  • ללא פרמטרים - תרגיל 4

  • ללא פרמטרים - תרגיל 5

  • ללא פרמטרים - תרגיל 6

  • ללא פרמטרים - תרגיל 7

  • ללא פרמטרים - תרגיל 8

  • ללא פרמטרים - תרגיל 9

  • ללא פרמטרים - תרגיל 10

  • ללא פרמטרים - תרגיל 11

  • ללא פרמטרים - תרגיל 12

  • ללא פרמטרים - תרגיל 13

  • ללא פרמטרים - תרגיל 14

  • עם פרמטרים - תרגיל 1

  • עם פרמטרים - תרגיל 2

  • עם פרמטרים - תרגיל 3

  • עם פרמטרים - תרגיל 4

  • עם פרמטרים - תרגיל 5

 • 6

  נקודות קיצון

  • ללא פרמטרים - תרגיל 1

  • ללא פרמטרים - תרגיל 2

  • ללא פרמטרים - תרגיל 3

  • ללא פרמטרים - תרגיל 4

  • ללא פרמטרים - תרגיל 5

  • ללא פרמטרים - תרגיל 6

  • ללא פרמטרים - תרגיל 7

  • עם פרמטרים - תרגיל 1

  • עם פרמטרים - תרגיל 2

  • עם פרמטרים - תרגיל 3

  • עם פרמטרים - תרגיל 4

  • עם פרמטרים - תרגיל 5

  • עם פרמטרים - תרגיל 6

  • עם פרמטרים - תרגיל 7

  • עם פרמטרים - תרגיל 8

  • עם פרמטרים - תרגיל 9

  • עם פרמטרים - תרגיל 10

  • עם פרמטרים - תרגיל 11

  • עם פרמטרים - תרגיל 12

 • 7

  תחומי עליה וירידה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 8

  אסימפטוטה אנכית

  • מבוא

 • 9

  חקירה מלאה

  • פונקציה מספר 1 - סעיף א

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 2 - סעיף א

  • פונקציה מספר 2 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 3 - סעיף א

  • פונקציה מספר 3 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ז

  • פונקציה מספר 4 - סעיף א

  • פונקציה מספר 4 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 4 - סעיפים ז+ח

  • פונקציה מספר 5 - סעיפים א+ב+ג

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 6 - סעיף א

  • פונקציה מספר 6 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 6 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 6 - סעיפים ו+ז

  • פונקציה מספר 7 - סעיף א

  • פונקציה מספר 7 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ז