Course curriculum

 • 1

  מבוא כללי+חזרה על חוקי חזקות

  • מבוא

 • 2

  פתרון משוואות מעריכיות

  • מבוא א

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 3

  כללי גזירה

  • מבוא

 • 4

  תחום הגדרה

  • מבוא

 • 5

  משיק

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 6

  נקודות קיצון+תחומי עליה וירידה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 7

  חקירה מלאה

  • פונקציה מספר 1 -סעיפים א+ב+ג

  • פונקציה מספר 1 -סעיף ד

  • פונקציה מספר 1 -סעיף ה

  • פונקציה מספר 2 -סעיפים א+ב+ג

  • פונקציה מספר 2 -סעיף ד

  • פונקציה מספר 2 -סעיף ה

  • פונקציה מספר 3 -סעיפים א+ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 4 -סעיף א

  • פונקציה מספר 4 -סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 4 -סעיף ה

  • פונקציה מספר 4 -סעיף ו

  • פונקציה מספר 4 -סעיף ז

  • פונקציה מספר 5 -סעיף א

  • פונקציה מספר 5 -סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 5 -סעיף ה

  • פונקציה מספר 5 -סעיף ו

  • פונקציה מספר 5 -סעיף ז