Course curriculum

 • 1

  מבוא

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 2

  הנגזרת של פונקציה רציונלית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 3

  ערך הנגזרת ושיפוע המשיק

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 4

  משיק

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 5

  משיק עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 6

  מציאת נקודות קיצון בעזרת טבלה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • פונקציה ללא נקודות קיצון - תרגיל 1

 • 7

  מציאת נקודות קיצון בעזרת הנגזרת השנייה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 8

  נקודות קיצון - בעיות עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 9

  תחומי עליה וירידה

  • מבוא

  • תרגיל 1 - ללא פרמטרים

  • תרגיל 2 - ללא פרמטרים

  • תרגיל 3 - ללא פרמטרים

  • תרגיל 4 - ללא פרמטרים

  • תרגיל 5 - עם פרמטרים

  • תרגיל 6 - עם פרמטרים

 • 10

  אסימפטוטה אנכית

  • מבוא

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם אסימפטוטה אנכית אחת

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם שתי אסימפטוטות אנכיות

 • 11

  חקירה מלאה של פונקציה עם אסימפטוטה אנכית

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים א+ב+ג

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 2 - סעיפים א+ב+ג

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ו

 • 12

  אסימפטוטה אופקית

  • מבוא

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם אסימפטוטה אופקית

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם אסימפטוטה אנכית ואסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 1 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 2 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 3 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 4 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 5 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 6 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 7 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 8 - מציאת אסימפטוטה אופקית

  • תרגיל 9 - מציאת אסימפטוטה אופקית

 • 13

  תרגול מציאת אסימפטוטה אופקית ואסימפטוטה אנכית

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 14

  אסימפטוטות - בעיות עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 15

  פונקציה עם חור

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 16

  חקירה מלאה של פונקציה עם חור

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

 • 17

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 1

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיף ז

 • 18

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 2

  • סעיפים א+ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיפים ו+ז

 • 19

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 3

  • סעיפים א+ב

  • סעיפים ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיף ז+ח

 • 20

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 4

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 21

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 5

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 22

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 6

  • סעיפים א+ב

  • סעיפים ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח+ט

 • 23

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 7

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 24

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 8

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 25

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 9

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 26

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 10

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 27

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 11

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח

 • 28

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 12

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיפים ו+ז

 • 29

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 13

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

 • 30

  חקירה מלאה - פונקציה מספר 14

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

  • סעיפים ז+ח