Course curriculum

 • 1

  כללי גזירה

  • מבוא א

  • מבוא ב

  • מבוא ג

  • מבוא ד

  • מבוא ה

  • מבוא ו

 • 2

  ?מה משמעות הנגזרת

  • מבוא

 • 3

  המשיק

  • ?מה זה משיק

 • 4

  מציאת שיפוע של משיק בנקודה שעל גרף הפונקציה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 5

  מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 6

  משוואת משיק לגרף של פונקציה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 7

  משיק - תרגילים עם ישרים מאונכים ומקבילים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 8

  משיק - תרגילים נוספים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 9

  X זווית שיוצר ישר עם הכיוון החיובי של ציר

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 10

  משיק - תרגילים עם פרמטרים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 11

  נקודות קיצון

  • מבוא א

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 12

  מציאת נקודות קיצון בעזרת הנגזרת השניה

  • מבוא

 • 13

  תחומי עליה וירידה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 14

  פונקציה שרק עולה או רק יורדת

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 15

  חקירת פונקציה עם שרטוט נתון

  • תרגיל 1

 • 16

  שרטוט גרף של פונקציה ללא תבנית מפורשת

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 17

  חקירה מלאה של פונקציה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 18

  נקודות קיצון - בעיות עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

 • 19

  חיוביות ושליליות של פונקציה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 20

  y=k בעיות עם הישר

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 21

  מינימום ומקסימום מוחלטים - חקירה בתחום סגור

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 22

  הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 23

  שרטוט פונקציה ללא תבנית אלגברית מפורשת

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 24

  הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת שלה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5